Sneeuw: vergeet het voetpad niet!

  • 8 februari 2021

Sneeuw zorgt steeds voor veel (kinder)pret en mooie landschapstaferelen!

Helaas zijn er hiernaast ook enkele verplichtingen opgenomen in de zonale politieverordening, naar vlotte doorgang toe, waaraan burgers gebonden zijn:

1 Wegen, voetpaden en bermen

artikel 2.3.1.4
1° Elke bewoner, gebruiker of eigenaar van een onroerend goed is ertoe gehouden om het voetpad, de straatgoten of de gelijkgrondse of verhoogde berm tussen de rijbaan en de perceelgrens van de betreffende eigendom op regelmatige basis te onderhouden hetzij door het vegen hetzij door het maaien van het gras of op een andere manier. Minstens dienen het voetpad en straatgoten vrijgehouden te worden van onkruid of andere gladde, gevaarlijke of bevuilende stoffen of  producten. In een woonerf geldt deze verplichting over een breedte van 1,5 meter te rekenen vanaf de perceelgrens. Het is tevens verboden slijk, zand of andere vuilnis in de straatgoten of straatkolken te vegen. Deze bepaling geldt onverminderd het onderhoud dat door de openbare diensten op bepaalde plaatsen wordt uitgevoerd.

De bewoners, gebruikers of eigenaars van een onroerend goed moeten ingeval van sneeuwval of ijzelvorming, de sneeuw of ijzel binnen een redelijke termijn van het voetpad over een breedte van minstens 1 meter voor en/of palend aan hun onroerend goed verwijderen of bestrijden. De sneeuw en het ijs mogen bij het wegruimen niet op de openbare weg worden gebracht, maar wel op de uiterste rand van het voetpad, zodanig dat het verkeer geen hinder ondervindt en voldoende openingen worden gelaten voor het afvloeien van dooiwater. Bij vriesweer is het verboden op de openbare weg water te gieten of te laten lopen.

3° Ingeval van meergezinswoningen rust deze verplichting op de gebruiker van het gelijkvloers en bij gebreke hieraan op de gebruikers van de verdiepingen in stijgende volgorde, of op de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars, voor zover dit bepaald is in een reglement van inwendige orde en behoudens bijzondere afspraken in het reglement van inwendige orde.  Rondom kerken en andere openbare gebouwen valt deze plicht ten laste van de besturen die er het beheer over hebben, behoudens andersluidende afspraken.

De volledige zonale politieverordening kan nageslagen worden via:
https://vleteren.be/dienstverlening/veiligheid/politie